Home
เขียนโดย จรัสศรี เพ็งรัศมี   

 

ปรัชญาวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)


    โรงเรียนวัดปทุมนายก  มุ่งมั่นบริการและจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะความคิด            มีคุณภาพตามมาตรฐาน  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเป็นคนดี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย

พันธกิจ  (Mission)


    1.  บริการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
    2.  ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม       ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และใช้เทคโนโลยีใน            การแสวงหาความรู้
    3.  จัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส  ชุมชนมีส่วนร่วม  จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  จัดสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
    4.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  วัดผลตามสภาพจริง  มีคุณภาพ  รักศิษย์เหมือนลูกหลาน


เป้าประสงค์  (Goal)


    นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีความรู้  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตสมบูรณ์  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน


    โรงเรียนดีมีวินัย  ใส่ใจการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  งามล้ำมารยาท


เอกลักษณ์ของโรงเรียน


    ไหว้สวย

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

 

ดอกอินทนิล

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: hosting company php web hosting uk Valid XHTML and CSS.